Tu trzeba ikony

BADANIA I ANALIZY

Dział badań i analiz

Został powołany w strukturze Platformy 1 Podkarpackiego Centrum Innowacji początkiem 2021 roku. Jego nadrzędnym celem jest prowadzenie badań i analiz w obszarze rozwoju innowacji w regionie oraz gromadzenie szczegółowych informacji o regionalnych zasobach w zakresie rozwoju i transferu technologii.

 

Obecnie komórkę badawczą PCI współtworzą 4 specjalistki ds. badań i analiz. PCI zrzesza ekspertów, których kompetencje się przeplatają i wzajemnie uzupełniają. Taka interdyscyplinarność pozwala nam pracować kreatywnie i działać poza utartymi schematami.

BADANIA I ANALIZY

Nasi beneficjenci, czyli kogo wspieramy?

Grupą docelową wsparcia, jakie oferuje Dział badań i analiz mogą być w szczególności:

 

  • podkarpackie uczelnie (np. w zakresie badań związanych z zapotrzebowaniem na kierunki studiów, trendami rynkowymi w zakresie rozwoju technologii, potrzebami naukowców i in.)
  • naukowcy (m.in. poprzez dostarczenie danych wspomagających działalność badawczo-naukową, organizację działań informacyjno-szkoleniowych w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi czy prowadzenie serwisu internetowego integrującego różne źródła wiedzy oraz służącemu integracji środowiska naukowego regionu)
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego (w zakresie dostarczania danych, raportów i prognoz m.in. na temat optymalnych kierunków rozwoju innowacyjności w regionie, jego potencjału, sytuacji regionalnej na tle zachodzących w gospodarce dynamicznych zmian w obszarze nowych technologii i innych)

Nasza misja, czyli co robimy?

Dział badań i analiz realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Badania ilościowe prowadzone są na dużej próbie badawczej, co pozwala wysnuć wnioski reprezentatywne dla danej populacji. Badania ilościowe skupiają się ponadto na określonym momencie, definiując zjawisko w czasie rzeczywistym. Badania jakościowe prowadzone są na małej próbie badawczej, niemniej pozwalają lepiej zrozumieć badane zjawisko oraz umożliwiają pozyskanie szerszych i głębszych informacji od respondentów.

 

Badania to jednak nie wszystko. Nasza praca koncentruje się wokół trzech kierunków:

01

Prowadzenie badań i pozyskiwanie informacji

ankiety, wywiady, analiza danych zastanych, konsultacje

02

Zarządzanie wiedzą

selekcja i analiza pozyskanych informacji oraz prezentacja wyników w formie raportów, baz danych, prognoz

03

Rozpowszechnianie wiedzy

udostępnianie pozyskanych informacji w formie raportów, baz danych, prognoz

Nasze badania i raporty

W latach 2021 oraz 2022 zrealizowaliśmy łącznie 63 badania na grupie 1930 respondentów. Stosowanie szerokiej palety technik badawczych wpływa na wysoką skuteczność realizowanych przez nas przedsięwzięć.
innowacje podkarpacia

Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: Potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu

Celem badania było zebranie opinii przedstawicieli podkarpackiego środowiska naukowego na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Okres realizacji: 25.11.2021 - 22.12.2021
Liczba respondentów: 232

Z tego opracowania dowiesz się:

 

  • które uczelnie w województwie prowadzą już prace badawczo-rozwojowe, a które chcą je rozpocząć?
  • z jakich źródeł finansowania B+R korzystają podkarpackie uczelnie oraz jakie trudności najczęściej napotykają w procesie aplikowania o granty czy podczas realizacji projektów?
  • jakie są doświadczenia podkarpackich uczelni w zakresie współpracy z innymi jednostkami naukowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi?

Innowacyjne Podkarpacie 2030. Kierunki rozwoju dla nauki i gospodarki

Celem badania było zebranie opinii przedstawicieli podkarpackiego środowiska naukowego w zakresie kierunków technologicznych o największym potencjale do rozwoju województwa podkarpackiego w okresie do 2030 r.


Okres realizacji: 20.05.2021 - 26.05.2021
Liczba respondentów: 177

Z tego opracowania dowiesz się m.in:

 

  • na jakie kierunki technologiczne według podkarpackich naukowców istnieje obecnie zapotrzebowanie rynkowe?
  • jakie kierunki technologiczne według podkarpackich twórców technologii będą miały największe znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego do 2030 roku?

Aktualne ankiety internetowe

W tej sekcji znajdziecie informacje na temat aktualnie prowadzonych oraz zakończonych badań internetowych, realizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Zachęcamy do udziału w aktywnych badaniach oraz do zapoznania się z wynikami dotychczasowych ankiet. Poprzez czynne uczestnictwo w naszych inicjatywach, masz realny wpływ na kształtowanie ścieżek wsparcia, dedykowanych podkarpackim jednostkom naukowym. W celu zgłoszenia propozycji tematów przyszłych badań, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Bezpieczeństwo danych osobistych w Internecie

Zapraszamy do udziału w badaniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą na temat bezpieczeństwa danych osobistych w Internecie. Opinie zbierane będą również podczas konferencji WSPIA pn.  ,,Przedsiębiorczość i innowacyjność jako wyznaczniki dynamicznego rozwoju gospodarki” dnia 24 kwietnia 2023 r.
Wypełnij ankietę »

Zakończone ankiety internetowe

Raport ze szkoleń organizowanych w ramach Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej „SCIENCE STARTUP”.

Przedmiotem badania była ocena warsztatów organizowanych w ramach Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej „SCIENCE STARTUP”, realizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji w okresie od 12.01.2022 – 21.06.2022 roku. 

POBIERZ RAPORT »

Środowisko naukowe o dostępności źródeł do danych branżowych

Przedmiotem badania było zbadanie potrzeb przedstawicieli środowiska akademickiego na temat pozyskiwania danych branżowych za pośrednictwem różnych typów mediów. Część badania będzie skoncentrowana na biuletynie Podkarpackiego Centrum Innowacji „IMagInn”.

POBIERZ RAPORT »

Uczestnicy badań

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzonych badaniach, zaproponować tematykę badań
bądź nawiązać współpracę przy realizacji badań i analiz zapraszamy Cię do indywidualnego kontaktu z naszymi specjalistami.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!
Skorzystaj z gotowego formularza i wybierz temat rozmowy.
NAPISZ DO NAS
Skip to content